Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az adatkezelő
  Neve: Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete
  Székhelye: 1078 Budapest, István u. 2.
  Levelezési címe: 1078 Budapest, István u. 2.
  E-mail címe: ferenc.biro.dr@gmail.com
  Telefonszáma: +36 30 200 3445
  Honlapja: https://hsava.hu/
  Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-02-0005905
  A törvényes képviselő neve: Dr. Bíró Ferenc

Egyesületünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Amennyiben Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a fenti e-mail vagy postacímen keressen meg minket, és kérését legkésőbb 25 napon belül megválaszoljuk.

 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos alapelveink

A személyes adatok

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon végezzük;

 2. gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végezzük, azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 3. közül csak azokat kezeljük, amelyek az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, adatkezelésünk csak a szükséges adatokra korlátozódik;

 4. pontosak és szükség esetén naprakészek; illetve megteszünk minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük;

 5. tárolását olyan formában végezzük, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

 6. kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Személyes adatai csak abban az esetben kezeljük, ha

 1. ha Ön ehhez egy vagy több konkrét cél érdekében hozzájárulását adta; vagy

 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik érintett fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; vagy

 3. az adatkezelés ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; vagy

 4. az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; vagy

 5. az adatkezelés cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez skséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadgai, amelyek személyes adatok védelmét teszik skséges.

A különböző okból megadott adatokat nem kapcsoljuk össze egy rendszerben.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadása során az adatok valódiságáért, pontosságáért és helyességéért Ön a felelős.

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulásának indokolás és költség nélküli visszavonására pl. azzal, hogy törli a regisztrációt, vagy kifejezetten visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, vagy kéri az adatai zárolását.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 3 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (például – de nem kizárólagosan – a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. §-a, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/A. §-a, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. §-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A. §-a alapján).

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

5. Egyéb

Az Ön adatainak továbbítására csak jogszabályban meghatározott keretek között kerülhet sor. Az adatfeldolgozóinkkal kötött szerződésekben külön kikötésekkel biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatait csak arra a célra használhassák, amelyre Ön a hozzájárulását adta.

Egyesületünk azon munkavállalóit és közreműködőit, akik a munkájukhoz és az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak az Ön adati megismerésére és kezelésére, titoktartási kötelezettség terheli.

Egyesületünk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

Hatósági megkeresés esetén a vonatkozó jogszabályok szerint elengedhetetlenül szükséges mértékben bocsátjuk az általunk kezelt adatokat a hatóság rendelkezésére.

Egyesületünk folyamatosan ellenőrzi az adatokhoz való fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat elzárjuk. Munkatársaink az adatvédelmi jogszabályok tekintetében folyamatos oktatásban részesülnek.

Az Ön biztonsága érdekében kérjük, hogy internetes kapcsolatai során használt jelszavait senkivel ne ossza meg!

6. Jogok az információhoz és jogorvoslati lehetőségek

Önnek joga van arra, hogy

 • az adatkezelésről tájékoztatást kérjen,

 • adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – zárolását vagy törlését kérje,

 • az adatkezelés kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz forduljon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: +36 (1) 391-1400,
Fax: +36 (1) 391-1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Honlap: https://naih.hu/

Önnek joga van ahhoz, hogy általunk kezelt vagy feldolgozott adatai vonatkozásában tájékoztatást kérjen tőlünk

 • arról, hogy mely adatait kezeljük,

 • arról, hogy a kezelt adatokhoz milyen forrásból jutottunk hozzá,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

 • az adatkezelés időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • az adatfeldolgozást végző személy vagy cég elérhetőségéről, illetve az Ön adataival végzett tevékenységéről,

 • egy esetleges adatvédelmi incidensről, az incidens következtében tett intézkedésekről,

 • adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Amennyiben Ön a személyes adatok helyesbítését, zárolását, megjelölését vagy törlését kéri, ennek végrehajtásáról értesítjük Önt, illetve mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben bármilyen okból az Ön kérelme nem teljesíthető, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben az Ön tiltakozása megalapozott, úgy az adatkezelést megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadhatjuk a kérés teljesítését, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Egyet nem értése esetén Ön a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz (a törvényszékhez) fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Egyesületünket.

7. A vonatkozó jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/69 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

8. Módosítás

Tájékoztatjuk, hogy fenntartjuk magunknak a jogot a jelen tájékoztató módosítására. A módosításról szóló tájékoztatónkat honlapunkon tesszük közzé.

Fentiekre tekintettel Ön a honlapunkon történő regisztrációval kapcsolatos fenti tájékoztatást elolvasta és megértette, és hozzájárul adatai kezeléséhez.